Jak wysoko sięgają prawa właściciela nieruchomości?

SienaJeden z wczorajszych newsów prasowych dotyczył drona i ministra Sikorskiego. Wygląda na to, że możemy się spodziewać ciekawego procesu. Ciekawy będzie nie dlatego, że dotyczy ministra, a z powodu użycia drona. Tutaj możecie zobaczyć film, który nie spodobał się ministrowi. Sprawa jest o tyle dziwaczna, że przecież każdą posiadłość można zobaczyć np. na mapach satelitarnych Googla. Nie słyszałem jednak, aby minister złożył również podobne zawiadomienie z tego powodu.

Jeżeli dojdzie do sprawy sądowej, sąd będzie musiał rozstrzygnąć, „jak wysoko” rozciąga się ochrona miru domowego. Wszystko zapewne będzie musiało oprzeć się o interpretację przepisu art. 143 kodeksu cywilnego.

Art. 143. W granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Przepis ten nie uchybia przepisom regulującym prawa do wód.

Kiedyś na blogu pisałem o tym, że z ulicy można śmiało fotografować cudze posiadłości. Teraz wchodzimy w trzeci wymiar. 😉 Wymiar sprawiedliwości będzie musiał ustalić na jaką wysokość sięgają prawa ministra. Podstawą do tej oceny będzie społeczno- gospodarcze przeznaczenie gruntu. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 stycznia 2005 r. (sygn. akt III CK 129/04) stwierdził, że „zgodnie z art. 143 k.c., społeczno-gospodarczego przeznaczenia gruntu nie wyznacza sposób, w jaki z gruntu dotychczas korzystano, ale sposób, w jaki właściciel faktycznie i potencjalnie zgodnie z przepisami prawa i planem zagospodarowania przestrzennego może zgodnie ze swoją wolą z gruntu korzystać. Wymieniony przepis traktuje zatem o społeczno-gospodarczym przeznaczeniu gruntu w rozumieniu abstrakcyjnym, co oznacza, że odwołanie się do społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości należy rozumieć jako wskazanie na uprawnienie właściciela do nieskrępowanego korzystania z tej nieruchomości w zakresie – a więc także na wysokość i głębokość – z reguły dostępnym (potencjalnie możliwym do wykorzystania) właścicielowi, w granicach zakreślonych przez prawo.” Ustalenie tej przestrzeni jest bardzo istotne, gdyż w jej granicach właściciel może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. Naruszenie tej granicy będzie równoznaczne z naruszeniem praw właściciela.

* * * *

Jak już jesteśmy przy dronach, to może warto poświęcić kilka słów kwestii fotografowania i filmowania z użyciem dronów. I tu okazuje się, że możesz być już nie tylko fotografem/filmowcem, który ma drona, ale również „lotnikiem”. Dlaczego lotnikiem? Bo wkraczamy w sfery regulowane przez ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. prawo lotnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1397 z późn. zm.). Zgodnie z art. 95 ust. 2 pkt 5a prawa lotniczego, jeżeli chcesz wykorzystywać drona w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, to musisz posiadać stosowne świadectwo kwalifikacji wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Korzystanie z drona w sposób niezgodny z prawem lotniczym może narazić nas na odpowiedzialność karną, albowiem kto wbrew art. 97 ustawy wykonuje lot lub inne czynności lotnicze, nie mając ważnej licencji lub świadectwa kwalifikacji lub niezgodnie z ich treścią i warunkami podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku (art. 211 ust 1. pkt 5 prawa lotniczego).

Aby uzyskać świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego – operator bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe   należy mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie (art. 95 ust. 3 prawa lotniczego),  posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie (art. 105 prawa lotniczego) i  zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Tutaj znajdziecie oficjalny komunikat Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w którym jest więcej informacji na temat formalności związanych z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego na drona.  Jeżeli Twój dron waży mniej niż 25 kg, to nie będą Cię obowiązywały wszystkie przepisy prawa lotniczego, co wynika z rozporządzenia Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U.2013.440). Jeżeli Twoja latająca zabawka waży więcej niż 25 kg, to zapewne zainteresują Cię przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz.U.2013.524).

Do sprawy ministra zapewne wrócę, jeżeli coś się wydarzy w sądzie. Miłego latania! 🙂